همه ی پست های برچسب بی باکی

شجاعت،‌ عوامل و آثار آن

samamosشجاعت که به معنای پیروى کردن نیروى خشم و انتقام از نیروى خردمندى در اقدام بر کارهاى مهم و تشویش نداشتن در انجام دادن آن است، یک فضیلت بسیار مهم انسانی است که عقل و شرع بر آن تاکید دارند. شجاعت از خصلت های مهمی است که پیامبران بزرگ به آن آراسته و امامان (ع) به ویژه امیرمومنان(ع) و امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس بدان اشتهار دارند.

ادامه ←

Share